Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10.

Data publikacji strony internetowej: 01 września 2016 roku

Data ostatniej aktualizacji: 18 marca 2021 roku

Osoba odpowiedzialna: Jacek Dziadkowiec

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze,
 • zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

 

 Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 18 marca 2021 roku.

1) Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Dziadkowiec, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.  12‑657‑75-62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Dostępne ułatwienia na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery, żółte tło),
 • zastosowanie negatywnego kontrastu,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zmniejszenia wielkości liter na stronie,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

 

Dostępność architektoniczna

 

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie wchodzą budynki Szkoły Podstawowej nr 157 oraz Samorządowego Przedszkola nr 42

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 157

Do budynku Szkoły Podstawowej prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku wchodzą do budynku wyłącznie szkoły górnym wejściem, przy którym znajduje się winda transportowa dla wózków. Ze względu na brak podjazdu i windy wejście dolne do budynku szkoły jest niedostępne dla osób poruszających się na wózku.

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku Samorządowego Przedszkola nr 42

Budynek Samorządowego Przedszkola nr 42 w Krakowie jest budynkiem parterowym. Główne wejście znajduje się na poziomie chodnika i nie prowadzą do niego schody.

 

 1. Opis dostępności korytarzy i schodów w budynku Szkoły Podstawowej nr 157

Wejście górne prowadzi do hallu głównego.

Z hallu głównego można dostać się wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze są to gabinety Dyrektora, Wicedyrektora, Pedagoga Szkolnego oraz Szkolnego Doradcy Zawodowego, jak również Sekretariat Szkoły.

Na drugie piętro, gdzie znajduje się gabinet pielęgniarski prowadzą schody.

Wejście dolne prowadzi do szatni, pomieszczeń świetlicy szkolnej oraz oddziału przedszkolnego.

 

 1. Opis dostosowań

Przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z parkingu do budynku Szkoły Podstawowej nr 157 prowadzi podjazd, którym można dostać się do windy do transportu wózków, którą można dostać się do wejścia górnego do budynku Szkoły.

 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby m. in. oświaty, a tym samym także do budynków wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie. Warunkiem wejścia na teren budynku sądu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynków wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynkach wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.

 
 
 

Szanowni Państwo!

 

Terminy pierwszego zebrania

31 sierpnia 2020 roku o godz. 18:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Wychowawcami klas.

3 września 2020 roku odbędą się zebrania dla Rodziców pozostałych klas:

 • klasy II-III: godz. 16:30
 • klasy IV-VI: godz. 17:00
 • klasy VII-VIII: godz. 17:30

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej

 • klasy I-III: godz. 9:00-10:30
 • klasy IV-VI: godz. 10:00-11:30
 • klasy VII-VIII: godz. 11:00-12:30

 

Przydział sal lekcyjnych i szatni na rok szkolny 2020/2021

Klasa

Sala

Szatnia

1a

6a

9

1b

5a

1

2a

7a

8

3a

11b

3

4a

9a

7

5a

6c

5

6a

13a

12

6b

14a

2

7a

3c

14

7b

2c

15

8a

5c

16

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Do szkoły uczęszczać mogą wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Preferowane są zdalne formy kontaktu ze Szkołą, Wychowawcami klas i sekretariatem. W celu kontaktu z Wychowawcami należy korzystać z dziennika elektronicznego lub telefonu, w przypadku kontaktu ze Szkołą preferowany jest kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzice zobowiązani są bezwzględnie przekazać Wychowawcom klas aktualne numery telefonów kontaktowych przy każdorazowej zmianie numeru.

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci

  

 1. Uczniowie najmłodszych klas przyprowadzani są do szkoły i odbierani wyłącznie przez opiekunów bez objawów chorobowych.

 

 1. Rodzice lub opiekunowie nie wchodzą na teren Szkoły. Przy wejściu do Szkoły dzieci przekazywane są pod opiekę pracownika Szkoły lub nauczyciela pełniącego dyżur.

 

 1. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

 1. Uczeń wchodzący na teren Szkoły zobowiązany jest korzystać ze środków ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica zakrywające usta i nos) do czasu wejścia do sali lekcyjnej i zajęcia w niej wyznaczonego przez nauczyciela miejsca.

 

 1. Po wejściu do szkoły dziecko zobowiązane jest do dokładnego umycia rąk.

 

 1. W godzinach 7:00-10:00 otwarte jest dolne wejście do Szkoły. Począwszy od godziny 10:00 do zamknięcia Szkoły otwarte zostaje wejście górne.

 

 

 

 

Zasady obowiązujące na terenie Szkoły

 

 1. Wprowadza się kaskadowe rozpoczynanie zajęć:
 • 8:00: zajęcia rozpoczynają klasy I-III oraz VII-VIII
 • 8:55: zajęcia rozpoczynają klasy IV-VI

 

 1. Uczeń nie może ze sobą wnosić na teren szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, maskotek, gadżetów, itp.), nie może również zabrać do domu wytworów swojej pracy (prace plastyczne, ulepianki z mas plastycznych, itp.)

 

 1. Po wejściu na teren Szkoły uczeń udaje się do szatni, przebiera obuwie zamienne, pozostawia okrycie wierzchnie. Uczniowie klas 1-3 pozostają w szatni pod opieką Wychowawcy. Uczniowie klas 4-8 niezwłocznie udają się pod salę lekcyjną, w której mają lekcje.

 

 1. Zajęcia lekcyjne (z wyjątkiem lekcji chemii, fizyki, informatyki oraz wychowania fizycznego) odbywają się w tych samych salach, według załączonego planu:

 

klasa

sala

1a

6a

1b

5a

2a

7a

3a

11b

4a

9a

5a

6c

6a

13a

6b

14a

7a

2c

7b

3c

8a

5c

 

 

 1. Uczeń posiada własne przybory szkolne i podręczniki. W czasie zajęć mogą one znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

 

 1. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi lub podręcznikami między sobą.

 

 1. W sali lekcyjnej uczeń zajmuje stałe, wyznaczone miejsce. W ciągu danego dnia nie wolno mu zmienić miejsca.

 

 1. Na zajęcia chemii, fizyki, informatyki, wychowania fizycznego uczniowie przechodzą pod opieką nauczycieli prowadzących te zajęcia.

 

 1. W czasie lekcji uczeń może korzystać ze środków ochrony osobistej, w szczególności z przyłbicy lub maseczki zakrywającej nos i usta.

 

 1. W czasie przerw obowiązuje korzystanie ze środków ochrony osobistej, zakrywających usta i nos. Nakaz dotyczy wszystkich miejsc w szkole, włącznie z salami lekcyjnymi.

 

 1. Rekomenduje się używanie przyłbic z tworzywa sztucznego zasłaniających nos i usta.

 

 1. Obowiązek korzystania ze środków ochrony osobistej dotyczy wszystkich uczniów.

 

 

Wydawanie obiadów dla uczniów

 

 1. Posiłki wydaje się od godziny 12:00 oraz w czasie przerw obiadowych.

 

 1. Wprowadza się dwie przerwy obiadowe: godz. 12:25-12:40 oraz 13:25-13:40:
 • 12:25-12:40: przerwa obiadowa dla uczniów klas VII-VIII
 • 13:25-13:40: przerwa obiadowa dla uczniów klas IV-VI

 

 1. Uczniowie klas I-III korzystają z jadalni w ramach opieki świetlicowej lub po zakończeniu swoich zajęć dydaktycznych poza przerwą obiadową.

 

 1. W czasie przerw obiadowych na jadalni mogą przebywać wyłącznie uczniowie klas, dla których przewidziana jest przerwa obiadowa).

 

 1. Dzieci na stołówce siadają na stałych miejscach z zachowaniem min. 1,5 m odstępu między sobą.

 

 1. Przed i po posiłku uczniowie dokładnie i z użyciem mydła myją dłonie przez co najmniej 30 sekund.

 

 

 

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

 

 1. Świetlica szkolna pracuje w godz. 7:00-8:00 oraz od godziny zakończenia zajęć pierwszej z klas nauczania początkowego do godz. 17:00.

 

 1. Na świetlicę przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

 1. W przypadku, gdy dzieci są odbierane ze świetlicy przez osobę dorosłą, zgłasza ona chęć odbioru dziecka u pracownika szkoły pełniącego dyżur na górnej portierni. Pracownik szkoły wywołuje dziecko ze świetlicy a następnie przyprowadza je i przekazuje opiekunowi.

 

Złe samopoczucie dziecka

 

 1. Dzieci zobowiązane są niezwłocznie zgłaszać swoje złe samopoczucie.

 

 1. Dziecku zgłaszającemu złe samopoczucie lub takiemu, u którego złe samopoczucie zaobserwuje nauczyciel lub inny pracownik Szkoły dokonuje się pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego.

 

 1. O złym samopoczuciu dziecka niezwłocznie informowani są jego rodzice.

 

 1. Jeśli pomiar temperatury dziecka wykaże temperaturę powyżej 37 C rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka ze Szkoły.

 

 

 

 

Funkcjonowanie Sekretariatu Szkoły

 

 1. Do niezbędnego minimum ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w szkole. Osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk). Na teren szkoły mogą wchodzić wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

 1. Sekretariat Szkoły przyjmuje interesantów w godz. 10:00 – 14:00.

 

 1. Interesanci wchodzą do Sekretariatu pojedynczo.

 

 1. Interesanci muszą nosić środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki oraz przyłbicę lub maseczkę zakrywającą nos i usta.

 

 1. Jeżeli jest to możliwe preferowany jest zdalny sposób załatwiania spraw drogą elektroniczną. Adres kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

obowiązuje od 21 września 2020.

Sprawozdania finansowe są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty

2018 rok https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=110192
2019 rok https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=124847

 

Rejestr wynajmów

2019 wykaz wynajmów
2020 wykaz wynajmów